ผู้ประกันตน

ประกันสังคม เล็งเพิ่มค่าทำฟัน ผู้ประกันตน 900 บาทเป็น 1,200 บาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการเบิกจ่ายกรณีทัตกรรมของสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ทางสำนักงาน ประกันสังคม ได้รับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว